ติดต่อสอบถามโทร. Tel. 02-811-6045 

W.R.C

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเคเบิลไฟฟ้า

ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเคเบิลไฟฟ้า โดยผู้บริหารได้ดำเนินงานในด้านธุรกิจนี้ก่อนการจัดตั้งบริษัทฯ มากว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สั่งสมประสบการณ์ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จนทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการทำงานทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จนในปี 2557 ทางกลุ่มผู้บริหารได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น 5,000,000 บาท
และในปี 2561 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น 20,000,000 บาท เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจด้านเคเบิลไฟฟ้าให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทีมงานที่ดี มีความพร้อมและมีศักยภาพในการทำงานทั้งโครงการขนาดเล็กและใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในผลงานตลอดมา

VISION วิสัยทัศน์

ทีมงานมืออาชีพ ที่มีความสามารถเละเป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

MISSION พันธกิจ

  • เติบโตอย่างยั่งยืน
  • รับผิดชอบต่อสังคม
  • สนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบ

Core Value : ค่านิยมองค์กร

Work in team and be professional

ทํางานเป็นทีมและเป็นมืออาชีพ

(เราทํางานเป็นทีม อย่างเป็นมืออาชีพที่มี ความสามารถ เป็นหนึ่งเดียวและกล้าตัดสินใจ)

Responsibility มีความรับผิดชอบ

มีความรับผิดชอบ
(เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเติบโตของบริษัท)

Challenge and commit to success

ท้าทายและมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ
(การทํางานที่กล้ากําหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ความต้องการของลูกค้า และพนักงานมีส่วนร่วม และวิธีการทํางานที่มุ่งสู่ความสําเร็จเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร)

การบริหารงานขององค์กร

เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

  • รับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่อลูกค้าและต่อสังคม
  • บริการด้วยใจ ทันใจ และเป็นเลิศ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบโครงการบริหาร

  • ร่วมพัฒนาระบบการประสานงานที่ดี
  • ร่วมพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางธุรกิจ

  • ร่วมพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน
  • ร่วมเสริมสร้างความเข็มแข็งในพื้นฐานการจัดการโดยรวม

OUR CLIENTS

Engine by shopup.com